• تهران- خیابان كارگر شمالي كوچه 19 پلاك 144
  • 98-21-54534000+
  • شنبه الی پنجشنبه - 7 صبح الی 9 شب
خروج نمایش کاغذی برای چاپ

پزشک معالج: {{doctorName}}

تاریخ پذیرش: {{receptionDateTime}}

شماره پذیرش: {{receptionCode}}

تاریخ جوابدهی: {{answerDateTime}}

سن: {{age}}

نام مراجعه کننده: {{patientName}}

پاسخ آزمایشات فقط جهت اطلاع رسانی اولیه بر روی سایت قرار می گیرد و استناد به آن با مهر و امضای مسئول فنی آزمایشگاه معتبر و قانونی خواهد بود.

{{key}}

Test

Flag

Result

Unit

Reference Range

Differential

{{item.ServiceName01}}

{{item.Flag01}}

{{item.Answer01}}

{{item.UnitName01}}

{{item.NormalRange01}}

{{item.ServiceName02}} {{item.Answer02}}